ขั้นตอนการซื้อป้ายจากเรา

1) เลือกป้ายที่ต้องการ แล้วโทรหาเราเพื่อยืนยันการจอง
2) โอนเงินมัดจา
3) นัดวันเวลา เพื่อชาระส่วนที่เหลือ ที่กรมการขนส่งทางบก (จตุจักร) อาคาร2 ชั้น5 ในวันและเวลาราชการ
4) ท่านจะได้รับเอกสารสิทธิ์ของเลขทะเบียน เพื่อนาไปให้โชว์รูมรถดาเนินการจดทะเบียนให้
5) รอประมาณ 1-2 สัปดาห์ จะได้รับป้ายทะเบียน ไปใช้งาน

  เอกสารและการดาเนินการ

กรณีรถใหม่ป้ายแดง

1. นัดรับเอกสาร(ชุดโอน)ได้ที่กรมการขนส่งทางบก (จตุจักร)
2. หนังสือรับรองการโอนสิทธิ์หมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้ (ลงลายมือชื่อในช่องผู้รับโอนสิทธิ)
3. สาเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ (ลงลายมือชื่อรับรองสาเนา ถูกต้อง)
4. นาเอกสารทั้งชุดจากเราส่งโชว์รูมรถยนต์ เพื่อดาเนินการจดทะเบียนต่อไป

หมายเหตุ : ทะเบียนรถสามารถออกเลขได้ทันที และท่านสามารถเก็บไว้ได้นาน 3 ปี

กรณีรถมีทะเบียนเดิมอยู่แล้ว

- กรณีรถติดไฟแนนซ์
ผู้เช่าซื้อติดต่อกับสถาบันการเงินเพื่อขอเบิกเล่มทะเบียนรถมาเพื่อดาเนินการเปลี่ยนทะเบียนรถยนต์

1. ใช้สมุดเล่มทะเบียนรถยนต์ฉบับจริง
2. สาเนาบัตรประชาชนของผู้ครอบครองพร้อมเซ็นรับรองสาเนา ถูกต้องจานวน 2 ชุด
3. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครองพร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้องจานวน 2 ชุด
4. หนังสือมอบอานาจ 2 ชุด (เซ็นชื่อผู้มอบอานาจ)
5. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ รวมค่าธรรมเนียม 3,000 บาท

- กรณีที่เป็นเล่มไม่ติดไฟแนนซ์

1. ใช้สมุดเล่มทะเบียนรถยนต์ฉบับจริง
2. สาเนาบัตรประชาชนของผู้ถือกรรมสิทธิ์พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 2 ชุด
3. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครองพร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 2 ชุด
4. หนังสือมอบอานาจ 2 ชุด (เซ็นชื่อผู้มอบอานาจ)
5. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ รวมค่าธรรมเนียม 3,000 บาทCopyright © 2013 www.tabien.com All Rights Reserved. 
ทะเบียน,ทะเบียนสวย,ทะเบียนรถสวย,ทะเบียนรถ
ทะเบียนสวย ทะเบียนรถสวย หอพัก อพาร์ทเม้นท์ คอนโด ที่พัก รถมือสอง,อะไหล่รถ,ของแต่งรถ